Amélie Laurence Fortin
Two Revolutions Per Minute | 09.10.-30.10.2021 Large blades of an industrial fan inside the gallery rotate continuously and slowly, in purportedly regular intervals, sonified so discreetly they almost add another invisible dimension to the exhibition space. As a phenomenon of human experience, how exactly does time influence our perception of the world?

With our realities being constantly disrupted - for a change, think of the slowing down of all actions and everything stopping entirely. Probe whether time as such feels emergent, arising as a secondary effect of deeper processes, or if it is the sole feature of nature carrying data into the past and future without ends. While Two Revolutions Per Minute embodies slowness as a spatial decelerator and reifies the instant as a halting moment, the object continuously projects auditory signals, too. In 1976, making it one of the earliest references to sonification as a creative practice, philosopher of technology Don Ihde wrote: “Just as science seems to produce an infinite set of visual images, so 'musics,' too, could be produced from the same data that produces visualizations”. Indeed, the use of sound to convey information, perceive data and omnidirectional features of the sense of hearing has long been explored as plausible alternatives to conventional visual techniques of knowledge transmission. Our ability to register changes in multiple sonic parameters at once and temporal, spatial, amplitude-based advantages of sound resolution go far beyond possibilities of the eye, but so far no conclusive methods of breakthrough communication have been formulated. Yet, it seems appropriate to reconsider our relationship with time and sound from a more sensitive angle, linking their scientific readings to our personal notions, and trying to reposition ourselves through their constant flows.


The exhibition is dedicated to the memory of Dr. Steven Weinberg (1933 - 2021), author of "The First Three Minutes", "Facing Up. Science and Its Cultural Adversaries" (2001), "To Explain the World. The Discovery of Modern Science" (2015) and countless lectures, essays and articles.video of the installation

Amélie Fortin in conversation with Stach Szablowski for Two Revolutions Per Minute  Amélie Laurence Fortin lives and works between Quebec City (Canada) and Warsaw (Poland). Her work has been presented in solo and group exhibitions, art fairs, festivals, and is part of private and public collections in Quebec and in Europe. Over the past decade, exploration, territory and time have become the main pillars of her artistic practice. Using the inherent limits of each exhibition space as a scenographic and conceptual starting point for her projects, her practice is oriented towards multidisciplinary installation.

This exhibition has been made possible thanks to the financial support of the Conseil des arts et des lettres du Québec and the curatorial and production support of LeleArt Space.
Installation images by Michał Matejko, courtesy of the artist


Wielkie łopaty przemysłowego wentylatora wewnątrz galerii obracają się w sposób ciągły i powolny, w rzekomo regularnych odstępach czasu, tak dyskretnie udźwiękowione, że niemal dodają przestrzeni wystawy kolejny niewidzialny wymiar. W jaki sposób czas, jako fenomen ludzkiego doświadczenia, wpływa na nasze postrzeganie świata?

W sytuacji, gdy nasza rzeczywistość jest nieustannie zakłócana - dla odmiany pomyślmy o spowolnieniu wszelkich działań i całkowitym zatrzymaniu wszystkiego. Zbadajcie, czy czas jako taki ma charakter emergentny, powstając jako efekt wtórny głębszych procesów, czy też jest jedyną cechą natury, która bez końca przenosi dane w przeszłość i przyszłość. Podczas gdy 2RPM ucieleśnia powolność jako przestrzenny spowalniacz i reifikuje chwilę jako moment zatrzymania, obiekt nieustannie emituje również sygnały dźwiękowe. W 1976 roku filozof technologii Don Ihde napisał: "Tak jak nauka wydaje się produkować nieskończony zestaw obrazów wizualnych, tak samo 'muzyka' może być produkowana z tych samych danych, które produkują wizualizacje". Rzeczywiście, wykorzystanie dźwięku do przekazywania informacji, percepcji danych i wielokierunkowych cech zmysłu słuchu od dawna było badane jako wiarygodna alternatywa dla konwencjonalnych wizualnych technik przekazywania wiedzy. Nasza zdolność do rejestrowania zmian wielu parametrów dźwiękowych jednocześnie oraz czasowe, przestrzenne i amplitudowe zalety rozdzielczości dźwięku wykraczają daleko poza możliwości oka, ale jak dotąd nie sformułowano jednoznacznych metod przełomowej komunikacji. Wydaje się jednak, że należy na nowo rozważyć naszą relację z czasem i dźwiękiem pod bardziej wrażliwym kątem, łącząc ich naukowe odczytania z naszymi osobistymi wyobrażeniami i próbując na nowo usytuować się w ich nieustannych przepływach.

Wystawa poświęcona jest pamięci dr Stevena Weinberga (1933-2021), autora książek "The First Three Minutes", "Facing Up. Science and Its Cultural Adversaries" (2001), "To Explain the World. The Discovery of Modern Science" (2015) oraz niezliczonych wykładów, esejów i artykułów.


Amélie Laurence Fortin mieszka i pracuje pomiędzy Quebec City (Kanada) a Warszawą (Polska). Jej prace były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych, targach sztuki, festiwalach oraz są częścią prywatnych i publicznych kolekcji w Quebecu i w Europie. W ciągu ostatniej dekady, eksploracja, terytorium i czas stały się głównymi filarami jej praktyki artystycznej. Wykorzystując nieodłączne ograniczenia każdej przestrzeni wystawienniczej jako scenograficzny i konceptualny punkt wyjścia dla swoich projektów, jej praktyka jest zorientowana na instalacje multidyscyplinarne.

Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Conseil des arts et des lettres du Québec oraz wsparcie kuratorskie i produkcyjne LeleArt Space.


      
Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com