LINEAR SCORES | 22.05.2020LINEAR SCORES | 22.05-12.06

Sports create a version of reality which involve completely different rules and principles of functioning. Both time and space are designed in such a way that they not only serve other purposes, but also their meaning changes in relation to everyday life. Consequently, sports can be seen as an abstraction of reality, as the rules that govern everyday life do not actually apply.

The perception of time and space occurs in units that tend to be of a much more articulated scale. Time is fragmented, which itself produces new meaning, and forces a different kind of attention from both participants and observers. The spaces in which these events take place--fields, courts, rinks-- are bordered, separating the abstracted reality within, from the ordinary world on the other side of the line. The ways in which these spaces are divided, and the rules that apply to the various fields, directly affects the physical and psychological behavior of the participants.

The drawings from the 24 Seconds series were created by adapting existing scores of basketball games to new, independent graphic forms. Each sequence of moves takes place within the pre-determined timeframe set by the rules of the game. These time restrictions limit the repertoire of gestures described in the instructions for players are used here as a kind of guideline. Game parameters are translated into a series of works that are formal interpretations of the spatial organization of physical movement. In the case of the presented works, these limitations determine the form and their translation into a drawn image, define its graphic parameters, and their organization on the papers' surface. The drawings presented here reflect a dynamic, spatial situation that has been transformed into an image, a visual score based on movement.

Regarding the objects Volume, airless balls are deprived of their sport functions. Despite having lost their usability, they are given the opportunity to become autonomous drawing objects: the lines that normally connect the leather or rubber elements of the ball are bent in new dimensions and subsequently create a completely new image. This reconstruction of the ball is a stereometric sketch of the structure which additionally betrays the interior, of which is usually hidden from view.


(PL)

Sport wytwarza osobną wersję rzeczywistości, w której w grę wchodzą zupełnie inne reguły i zasady funkcjonowania. Zarówno czas, jak i przestrzeń w sporcie projektowane są w taki sposób, że nie tylko służą innym celom, ale i ich znaczenie zmienia się w stosunku do życia codziennego. Pod tym względem sport można widzieć jako abstrakcyjny, ponieważ jego związek z zasadami rządzącymi codziennością jest znikomy.

Czasoprzestrzeń sportu postrzegana jest w odmienny sposób, aniżeli w życiu codziennym, jednostki pomiaru czasu i przestrzeni są odbierane w dużo bardziej szczegółowej skali. Czas zostaje rozdrobniony, zyskuje nowe znaczenie, skupia znacznie większą uwagę zarówno uczestników, jak i obserwatorów. Również przestrzeń, w której odbywa się dane wydarzenie, otoczona jest umowną granicą oddzielającą abstrakcję sportowego wydarzenia od świata zewnętrznego. Sposób, w jaki podzielona zostaje ta przestrzeń, oraz zasady obowiązujące na poszczególnych polach, wpływa bezpośrednio na zachowanie uczestników i ich sposób poruszania się.

Rysunki z serii 24 sekundy powstały w wyniku adaptacji istniejących partytur rozgrywek koszykarskich do postaci nowych, niezależnych form graficznych. Każda sekwencja ruchów odbywa się w obrębie wyznaczonej przez reguły gry ramy czasowej. Te czasowe restrykcje ograniczające repertuar gestów rozpisanych w instrukcjach dla graczy wykorzystane zostają tutaj jako rodzaj wytycznych. Parametry gry przetłumaczone zostają przy ich użyciu w serię prac stanowiących formalne interpretacje przestrzennej organizacji fizycznego ruchu. W przypadku prezentowanych prac te ograniczenia wyznaczają formę przekładu na obraz rysunkowy, determinują jego parametry graficzne, w tym także organizację na płaszczyźnie papieru. Przedstawione rysunki odzwierciedlają tutaj dynamiczną, przestrzenną sytuację przekształconą do postaci obrazu na podstawie partytur ruchowych.

W przypadku trzech obiektów Volume pozbawione powietrza piłki wyzbyte zostają swoich funkcji sportowych – tracą formę, a tym samym swoją użyteczność. W ten sposób stają się również autonomicznymi obiektami rysunkowymi: linie stanowiące pasy łączące skórzane lub gumowe elementy piłki zakrzywiają się i tworzą zupełnie nowy obraz. Zrekonstruowanie piłki do linii zamykającej jej kształt jest stereometrycznym szkicem konstrukcji, której wnętrze zazwyczaj ukryte jest przed spojrzeniem.
Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com