Daniel Kotowski
W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski | 27.09.2019'W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski (The official language of the Republic of Poland is Polish)'

From the perspective of Michel Foucault, the concepts of bio-power and biopolitics (conscious use of bio-power in practice) have different threads. One important aspect that they both embrace is standardization. Members of society are brought into compliance with the prevailing standard, but how was the norm established? Why do we strive for social relevance, the statistically average, scientically healthy, the personally desirable? Members of society want to achieve normality and so they must do this by working on themselves. They control their reflexes in everyday behavior and habits, they also manage other members. Independence in a given territory also implies managing citizens by regulating and controlling processes such as employment, ownership and relations between them.

Normalization is troublesome for me. I don't speak. My normal is not the normal of others.

Pojęcia biowładzy i biopolityki (świadomego wykorzystania biowładzy w praktyce) w ujęciu Michela Foucaulta mają różne wątki. Jednym z ważnych aspektów jest normalizacja. Jest faktem tej, że członek społeczeństwa zostaje doprowadzony do zgodności z panującą normą. Co to jest norma? Czyli społecznie stosowne, statystycznie przeciętne, naukowo zdrowe, osobiście pożądane. Członkowie pragną osiągnąć normalność. Muszą uczynić to poprzez pracę nad sobą. Kontrolują swoje odruchy w codziennym postępowaniu i zwyczajach. Również zarządzają nad innymi członkami. Niezależna władza na danym terytorium zakłada także zarządzanie obywatelami poprzez regulowanie i kontrolowanie procesów takich jak zatrudnienie, posiadanie i relacjach między nimi.

Normalizacja kłopotliwie odnosi się do mnie. Codziennie nie posługuję się mową. Większość normalnych nie akceptują mojej normalności.
In addition to the opening there will be weekly performances by the artist. All are welcome, all locations are in Warsaw.


05.10 13:00 - ul. Sokratesa 13

12.10 16:00 - Fort Mokotów

                  19.10 16:00 -  Plac Konstytucji

                 26.10 16:00 -  Pałac Kultury i Nauki

                 02.11 16:00 -  Park Bródnowski

                  

Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com