The world stands on its head and I draw | 21.07-19.08.22


Nina uses drawing to externalize what is in her head and heart. Drawing is a way for her to symbolically fight against fascism capitalism, patriarchy, exclusions and social inequities. It allows her to criticize and destroy what is wrong and hurtful, but also to build an alternative reality where people would support each other instead of competing. To create a world where everyone could be different, but equal, and could live outside of the oppressive system, growing and learning from each other, where our vulnerabilities would not be a weakness, but a strength.

Knowing that drawing cannot fix this world, one can nevertheless look at it as a tool that can comfort, give hope, and sensitize. By giving these feelings and thoughts material form, by playing with aesthetics and plasticity, with what can be depicted through an image, and by experimenting with different techniques, Nina aims to open up and to provoke spaces of contemplation within us, her audience. The exhibition in Stroboskop includes a range of works made on different materials and surfaces, giving us a window into her everyday life and innermost thoughts.Nina Iżycka -  illustrator, graphic designer and social activist. She likes to make things with her hands, and is interested in non-perfection and humanity. She is inspired by everyday life, the world and its complex interrelationships, people and society. She looks for beauty and ugliness in the surrounding reality and enjoys showing them to others.

Nina używa rysunku, by uzewnętrznić to, co siedzi jej w głowie i sercu. Rysowanie jest dla niej sposobem na symboliczną walkę z wykluczeniem, nierównościami społecznymi, faszyzmem, kapitalizmem i patriarchatem. Pozwala jej krytykować i niszczyć to co złe i krzywdzące, ale też budować alternatywną rzeczywistość, w której ludzie by się nawzajem wspierali, zamiast ze sobą konkurować. Tworzyć świat w którym wszyscy by byli inni, ale sobie równi i mogli żyć poza opresyjnym systemem, rozwijając się i ucząc od siebie nawzajem. Ich wrażliwość nie byłaby słabością, ale siłą.

Wiedząc, że rysunek nie może naprawić tego świata, można jednak spojrzeć na niego jako narzędzie, które może pocieszyć, dać nadzieję i uwrażliwić. Poprzez nadanie tym uczuciom i myślom materialnej formy, poprzez zabawę z estetyką i plastycznością, tym, co można przedstawić za pomocą obrazu, oraz eksperymentując z różnymi technikami, Nina pragnie otworzyć i sprowokować przestrzenie kontemplacji w nas, jej odbiorcach. Wystawa w Stroboskopie obejmuje szereg prac wykonanych na różnych materiałach i powierzchniach, dając nam wgląd w jej codzienne życie i najskrytsze myśli.Nina Iżycka - Jest rysowniczką, ilustratorką, graficzką oraz działaczką społeczną. Lubi robić rzeczy rękami, interesuje ją nieperfekcyjność i ludzkość. Inspiruje się życiem codziennym, światem i jego skomplikowanymi zależnościami, ludźmi i społeczeństwem. Poszukuje w otaczającej rzeczywistości piękna i brzydoty, z przyjemnością pokazując je innym.

Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com