STRB Actions and “Reactions”
STRB Actions+”Reactions” | 09.12.2016Talk and screening with Dávid Gutema and Dávid Mikulán 

Inside out
This presentation will give you an exciting insight and a somewhat subjective – therefore maybe biased – overview of cultural policy in Hungary from an independent perspective. We will introduce to you the twists and turns that have occurred since 2010, and talk about the actions taken against the governmet in an attempt to centralize. We will show some examples of alternative artist/curator practices and present to you what might be the world’s smallest gallery: LOOK.

The (other) way around
LOOK (a.k.a. LUK Galleries) is an ecologically driven, sustainable exhibition space. It is an independent, non-profit contemporary art gallery that started its temporary exhibition program in 2009 with focus on video and installation art. LOOK promotes experimental endeavors to take place beyond the confines of established venues. Its special spatial characteristic (namely that it is inside a 5 centimeter diameter window on an apartment door) challenges to experiment with alternative exhibition making. Now the gallery consists of two exhibition spaces: a permanent one in the city center and a pop-up space that travels.

Reactions by Dávid Gutema and Dávid Mikulán will premier at Stroboskop on 10 December from 12 – 20:00.

Reactions
Reactions is an approx. 8-minute video by Dávid Gutema and Dávid Mikulán made with the participation of Ádám Hajnal, Bálint Hambalkó, Boldizsár Kovács, István László, Dániel Podányi, Kristóf Scheirer, Ákos Szabó, Dániel Veres and Ferenc Zámbó in 2010.

Do this at home*
If we had to explain to an alien what it means to be Eastern-European, we would no longer have any difficulties. We could just sit him down in a comfy chair in front of a screen and hit play. Reactions is a video about pettiness, depression, dreariness and the compulsive suppression of other people’s joy. But it also outlines the defective perception of public space, which necessarily leads to the lack of collective experience, introversion, solitude and estrangement.

The film takes place in a world where everyone has their own shack, they can crawl home and get wasted, beat up their family members, stare at the TV or slit their wrists. But the streets and the squares should stay quiet and dreary. Only the garbage should be left there to be chased by the wind because waste can be thrown out the window. Since the streets are of everyone, so they are of no one.

*text by András Földes © 2010


(PL)

Inside out
Czy istnieje życie poza nadmiernie zinstytucjonalizowaną i rozpolitykowaną węgierską sceną artystyczną? Prezentacja daje ekscytujący wgląd i nieco subiektywny – a w związku z tym może nieco stronniczy – przegląd polityki kulturalnej na Węgrzech z niezależnej perspektywy. Przedstawimy wam zwroty akcji od roku 2010 i opowiemy o działaniach podejmowanych przeciwko próbom centralizacji ze strony rządu. Pokażemy kilka alternatywnych przykładów praktyk na styku wykonawca-kurator i zaprezentujemy prawdopodobnie najmniejszą na świecie galerię: LOOK. Jeśli chcą Państwo wiedzieć więcej, prosimy o dołączenie do naszej imprezy w galerii Stroboskop w dniu 9 grudnia od godziny 19.

The (other) way around
LOOK (czy też Galerie LUK) jest motywowaną ekologicznie i zrównoważoną powierzchnią wystawienniczą. Jest to niezależna galeria sztuki współczesnej non-profit, która rozpoczęła swój tymczasowy program wystawienniczy w roku 2009, kładąc nacisk na sztukę wideo i instalacje. LOOK wspiera eksperymentalne przedsięwzięcia odbywające się poza ograniczeniami uznanych placówek. Jego wyjątkowe cechy przestrzenne (a mianowicie fakt, że znajduje się wewnątrz okienka o średnicy piciu centymetrów na drzwiach mieszkania) wymusza eksperymentowanie z alternatywnym tworzeniem wystaw. Obecnie galeria składa się z dwóch przestrzeni wystawowych: stałego w centrum miasta i “wyskakującego okienka” które może podróżować.
To drugie wyświetla “Reakcje” Davida Gutemy i Davida Mikulana w galerii Stroboskop 10 grudnia w godzinach 12 – 20.

Reactions
“Reakcje” są mniej więcej ośmiominutowyw filmem Dávida Gutemy i Davida Mikulana wykonanym z udziałem Ádáma Hajnala, Bálint Hambalkó, Boldizsára Istvána Kovácsa, László Daniela Podányi’ego, Kristófa Scheirera, Ákosa Szabó, Daniela Veresa i Ferenca Zámbó w 2010 roku.

Do this at home* 
Jeśli mamy wytłumaczyć cudzoziemcowi, co to znaczy być mieszkańcem Europy Wschodniej, nie będziemy już mieć żadnych trudności. Należy po prostu posadzić go na wygodnym fotelu przed ekranem i włączyć przycisk odtwarzania.

“Reakcje” to film o małostkowości, depresji, ponuractwie i kompulsywnym tłumieniu radości innych ludzi. Ale także nakreśla wadliwe postrzeganie przestrzeni publicznej, które koniecznie prowadzi do braku zbiorowego doświadczenia, introwersji, samotności i wyobcowania. Akcja filmu rozgrywa się w świecie, gdzie każdy ma swoją ruderę, do której może się przyczołgać i upić, pobić domowników, wpatrywać się w ekran telewizora lub podciąć sobie nadgarstki. Ulice i place powinny w tym czasie pozostać ciche i ponure. Tylko śmieci powinny być pozostawione tam na pastwę targającego nimi wiatru, gdyż odpady mogą być wyrzucane przez okno. Ponieważ ulice należą do wszystkich, są zatem niczyje.

* tekst autorstwa Andrása Földesa © 2010
Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com