Autostrata | 19.09-01.10.2023


Artists: Anastasiia Batishcheva [Ukraine], Quirin Brunhuber [Romania], Agnieszka Dragon [Poland], Ilinca Fechete [Romania], Natalia Revko [Poland], Julia Rybalka [Israel], Ania Siekierska [Poland], Josefine Elfe Welz [Germany], Magdalena Welz [Germany], and  Hisashi Yamamoto [Germany].

Curators: Anastasiia Batishcheva and Ilinca Fechete in collaboration with Piotr Szymon Mańczak, Goś Patalas, Katie Zazenski, and Marta Grabowska.

Vernissage: [Monday] 18.09. Open 17:00 - 20:00,
                    18:00 Foreign Body - Explorative Walk led by Julia Rybalka

Open Hours:
[Saturday] 23.09. 13:00 - 15:00
[Sunday] 24.09. 13:00 - 15:00

FRINGE Hours
[Friday] 29.09. Open 15:00 - 19:00
[Saturday] 30.09. Open 15:00 - 19:00

Finissage: [Sunday] 01.10. Open 12:00 - 19:00
                  13:00 Fabulochory - Seed Walk led by Agnieszka Dragon and Anna Siekierska
                  17:00, I thought I was here before, performance by Quirin Brunhuber


Autostrata [Strata [ukr] - 1. expense, expenditure, 2. embezzlement, 3. loss, 4. сapital punishment – death penalty, 5. layer, stratum [of society].] is a non-local, exhibition series based on the site-specific tendency of artistic production in relation to displacement, authority over accessibility, and representational agency.

Based on a dialogic process between three independent artist-run spaces; DOMIE [Poznań], Stroboskop [Warsaw], Galeria UL [Gdańsk], and ten artists working in architectural, and virtual-sensorial fields. The exhibition series is consequently as specific to the sites it is exhibited and performed within as to the transitive states it embarks, situating - while dispersing - works in which the artists deal with the political origins of their practice and its relation to the conditions and articulation of identity production and the particularities of the local exhibitive context and its histories. Each site of the exhibition series presents a new organization of forms born out of an urgency to initiate such dialogue, emphasizing conceptual methods to engage in political reflections and geopolitical preoccupations.

History, privacy [property?], collective memory, accessibility, and accountability: the tension between idea, implementation, and form, have become critical lines of thought throughout the artists’ collective work. A temporal periphery is found between the sites in which the exhibition series operates, thus becoming its primary medium. The observer encounters the inaccessible as a dissociative and situative force via the work itself, often becoming a means of invitation.

Autostrata began after a series of conversations in Munich, Poznań, Warsaw, and Gdańsk on the effects of displacement on localizable ideologies of production and its relation to social premises. Three simultaneous exhibitions, active between September 14th to October 1st, are the first presentational part of the year-long exhibition project. Workshops hosted by local artists and performances are offered throughout as well as a website accompanying the progress of the project. The second presentational part of Autostrata will the hosted by the Halle 6 [Munich] between November 24th to December 10th, featuring a publication launch and panel discussion between the leading organizers of each artist-run exhibition space.


Supported by: The Akademieverein München e.V. and the BBK Bayern e.V.
Facilitated by: Stroboskop Artspace, Galleria Ul, and DOMIE 
Autostrata - це (нон)локальна серія виставок, яка основана на концепті предметно-орієнтованого мистецтва та працює з такими тенденціями в художньому виробництві, як: дислокація, контроль над доступністю та питаннями репрезентативності.


Проект заснований на діалозі між трьома незалежними мистецькими просторами: DOMIE [Познань], Stroboskop [Варшава], Galeria UL [Гданськ] та десятьма художниками, які працюють в архітектурній та віртуально-сенсорній сферах. Таким чином, проект орієнтований не тільки на місця, де він експонується, а також і на перехідні стани, в які він потрапляє: розташовуючи і водночас розсіюючі художні роботи. В свою чергу митці та мисткині мають справу з політичними витоками своєї практики та її зв'язком з умовами та артикуляцією виробництва ідентичності, а також з особливостями місцевого виставкового контексту та його історією. Кожен виставковий об'єкт представляє нову організацію форм, народжених нагальною потребою ініціювати цей діалог, акцентуючи увагу на концептуальних методах залучення до політичних рефлексій та питаннях геополітичних інтересів.

Історія, колективна пам'ять, приватність [власність?], доступність та контроль: конфлікт між ідеєю, реалізацією та формою стали ключовими лініями мислення в колективній роботі художників. Таким чином часова та просторова периферія, в якій працює серія виставок, стає її основним медіумом. Спостерігач зіштовхується з недоступністю як з дисоціативною та ситуативною силою через саму роботу, яка часто стає відправним пунктом до виставкового концепту.

Autostrata виникла після серії розмов у Мюнхені, Познані, Варшаві та Гданську про вплив переміщення на локалізовані ідеології виробництва та їхній зв'язок із соціальними передумовами. Три одночасні виставки, що діятимуть з 14 вересня по 1 жовтня, є першою презентаційною частиною цілорічного виставкового проекту. Впродовж усього проекту пропонуються майстер-класи від місцевих митців та перформанси, а також веб-сайт, що супроводжує увесь хід проекту. Друга презентаційна частина Autostrata відбудеться в галереї HALLE 6 [Мюнхен] з 24 листопада по 10 грудня, де відбудеться презентація публікації та панельна дискусія між провідними організаторами кожного виставкового простору, де працюють художники.


Організаторами проекту Autostrata є Анастасія Батіщева та Ілінка Фечете у співпраці з Пьотром Шимоном Манчаком, Гош Паталас, Кеті Зазенскі та Мартою Грабовською.
Autostrata to (nie)lokalna seria wystaw oparta o koncepcję sztuki site-specific, angażująca trendy w produkcji artystycznej, takie jak: migracja, kontrola dostępności i kwestie reprezentacji.

Projekt bazuje na procesie dialogicznym, który wywiązał się pomiędzy trzema niezależnymi przestrzeniami artystycznymi: DOMIE [Poznań], Stroboskop [Warszawa], Galeria UL [Gdańsk] oraz dziesięcioma osobami artystycznymi działającymi na styku architektury i sztuki wirtualno-zmysłowej. Nie koncentruje się on wyłącznie na miejscach, w których jest pokazywany, ale także na stanach przejściowych, w które wchodzi: “umiejscowieniu" i jednoczesnym “rozproszeniu” dzieł sztuki. Osoby artystyczne eksplorują źródła swojej praktyki twórczej w odniesieniu do polityki oraz jej współzależność z zastanymi warunkami i metodami konstrukcji tożsamości, a także specyfiką lokalnego kontekstu wystawienniczego i jego historią. Każdorazowa odsłona projektu reprezentuje nową organizację form, zrodzoną z pilnej potrzeby zainicjowania dialogu, koncentrując się na konceptualnych metodach angażowania się w refleksję polityczną i kwestie o znaczeniu geopolitycznym.

Historia, prywatność [własność?], pamięć zbiorowa, dostępność i kontrola: konflikt między ideą, realizacją projektu i formą stał się kluczową metodologią zbiorowej pracy twórczej. W ten sposób czasoprzestrzenne peryferia, w które wpisuje się seria wystaw, stają się jej głównym medium. Obserwator jest konfrontowany z niedostępnością jako siłą dysocjacyjną i sytuacyjną za sprawą prac artystów, a siła ta, niejednokrotnie, staje się punktem wyjścia dla koncepcji wystawy.

Autostrata wyłoniła się z serii rozmów, prowadzonych w Monachium, Poznaniu, Warszawie i Gdańsku, na temat wpływu migracji na lokalne ideologie produkcji i ich związku z warunkami społecznymi. Trzy równoległe wystawy, które potrwają od 14 września do 1 października, stanowią pierwszą odsłoną całorocznego projektu wystawienniczego. Przez cały czas trwania projektu odbywać się będą warsztaty prowadzone przez osoby artystyczne oraz performansy, a także powstanie strona internetowa towarzysząca całemu projektowi. Druga część prezentacji Autostraty odbędzie się w HALLE 6 [Monachium] od 24 listopada do 10 grudnia, gdzie zostanie zaprezentowana publikacja i odbędzie się dyskusja panelowa między osobami reprezentującymi każdą z przestrzeni wystawienniczych.


Autostrata jest współorganizowana przez Anastasiię Batishchevą i Ilincę Fechete we współpracy z Piotrem Szymonem Mańczakiem, Goś Patalas, Katie Zazenski i Martą Grabowską.


.        

Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com